Hệ Thống Ép Đồ

Ép Linh Tinh Khác

HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH CÁC VẬT PHẨM KHÁC
 

 

 ► Ép bình SD
 

  • Ép bình SD nhỏ

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Lớn
+ 100.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 50%. 
Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


 

Bình SD


 

  • Ép bình SD vừa

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
     + 3 Bình Máu Tím nhỏ
     + 500.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 30%. 
Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


 

  • Ép bình SD lớn

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
     + 3 Bình Máu Tím vừa
     + 1.000.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 30%. 
Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


 

Ép Bình SD► Ép bình Trái Cây
 

  • Ép bình Trái Cây

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
Nguyên liệu:
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 3.000.000 Zen
Tỉ lệ thành công: 100%. 
- Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).


 

Ép Bình Trái Cây